Καθαρισμός και επιπεδοποίηση γηπέδου - Πρόοδοι εργασιών

Εργασίες καθαρισμού γηπέδων 
και απομάκρυνση μπαζών

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
και επιπεδοποίηση
Απομάκρυνση άναρχης βλάστησης 
εντός δασυλείου
Απομάκρυνση στοιχείων 
με επικινδυνότητα